מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

פירוט כיצד האתר אוסף, משתמש, משתף ומגן על המידע שלכם.

מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות"), נועדה לתאר למשתמש (להלן: "המשתמש" או "אתם" או "אתה") את האופן שבו גולן מגלד – סוכן ביטוח ("הסוכן"), אוסף, משתמש ומשתף את המידע אשר נמסר על ידך ו/או נאסף עליך, בקשר עם אתר אינטרנט זה: magal-invest.com ו/או כל אתר קשור אחר ו/או דף במדיות החברתיות של הסוכן ו/או כל אמצעי מקוון במרשתת בו עושה הסוכן שימוש ואשר מכיל קישור המפנה לתנאי מדיניות פרטיות זו (כולם יחד להלן: "האתר") הכול בהתאם למפורט במדיניות להלן. המדיניות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המצויים באתר [לתנאי השימוש]

ייתכן שהודעות פרטיות שונות ונהלים פרטניים יחולו על חלק מהאתרים ו/או השירותים של הסוכן, כפי שאלו יהיו מקושרים לאתר ו/או לשירותים האמורים. על המשתמש לבקר בדף האינטרנט הרלוונטי בכדי להתעדכן בנוהלי הפרטיות והגנת המידע של הסוכן בקשר עם אותו אתר או שירות.

המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ואם אינכם מסכימים לתנאי המדיניות, אנא הימנעו מהשימוש באתר. המשך שימוש על ידכם יהווה הסכמתכם למדיניות.

המידע הנאסף על ידי הסוכן והשימוש בו

1. מידע אנונימי: בעת שימוש באתר, עשויה הסוכן לאסוף מידע הנוגע לשימוש באתר אשר אינו מאפשר זיהוי של היחיד ו/או חשיפת זהותם של המשתמשים כגון מידע מצטבר וניתוח על דפוסי שימוש (להלן: "מידע אנונימי") זאת לשם שיפור השירותים והעשרת תוכן האתר, איכותו, וטיב השירותים הניתנים לכם במסגרת האתר על ידי הסוכן וכן לשם שימוש במידע לצורכי ביצוע סטטיסטיקות, ביצוע מחקר ועריכת ניתוחים אנונימיים. הסוכן רשאי לאסוף, לעשות שימוש ולפרסם מידע אנונימי, ולחשוף אותו לצדדים שלישיים, לשם אספקת השירותים, שיפור ופרסום האתר והשירותים של הסוכן.

2. מידע אישי: מידע זה מאפשר זיהוי של המשתמש באופן מלא או במאמץ סביר באמצעות חיבור מידע נוסף (להלן: "מידע אישי") הסוכן עשויה לאסוף מידע אישי שהנכם מזינים ומוסרים באתר, בין היתר, בעת הליך ההרשמה לרבות אימות ההרשמה לאתר, כגון: פרטי קשר הכוללים שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מידע הנוגע לאימות זהות המשתמש, וכל מידע אחר שהמשתמש מספק לסוכן, בין באתר או בכל דרך אחרת, לרבות מידע פיננסי או אישי שנאסף במסגרת שאלונים המצויים באתר כגון: גובה סך נכסים פיננסיים, גיל, ניצול הטבות/תקנות מס, אופן ניהול הכספים של הלקוח או משפחתו, הכנסות שוטפות וכן מידע שנאסף במהלך תקשורת עם הסוכן (כגון: לשם סיוע בהשלמת הליך ההרשמה לאתר, מתן השירותים באתר ותמיכה למשתמשים). כמו כן הסוכן עשוי לאסוף מידע אשר נאסף באופן אוטומטי מהמכשיר שלכם (כגון מיקום גאוגרפי וכתובת IP) ו/או מידע שנאסף במהלך השהות שלכם באתר (כגון הרגלי גלישה, מעבר בין עמודים וכד'). הנך מסכים לאיסוף ושימוש על ידי הסוכן כמפורט במדיניות זו.

3. על המשתמש לא חלה חובה למסור מידע כלשהו לחברה באמצעות האתר והמשתמש מצהיר כי הוא עושה זאת מרצונו החופשי אולם ככל שלא יימסר המידע ייתכן והסוכן לא יוכל לספק את השירותים הניתנים באתר (כולם או חלקם) לאותו משתמש. 

4. מסירת מידע על ידי המשתמש בעת רישומו לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת הסוכן, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של הסוכן או מי מטעמו, בהתאם לסעיף 8(ג) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.  משתמשים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות הסוכן; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך באמצעות golan@magal-invest.com

5. המידע האישי משמש את הסוכן למטרות הבאות:

  5.1. לשם אספקת השירותים הניתנים לכם על ידי הסוכן במסגרת האתר לרבות לשם פניה וזיהוי, אימות פרטים;

  5.2. לצורך קשרי לקוחות ויצירת קשר עם המשתמשים (כולל תקשורת אתכם במטרה למסור עדכונים הנוגעים לאתר ו/או ולספק לכם מידע ביחס לשירותים אחרים שעשוים לעניין את המשתמשים; תמיכה ומתן מענה לשאלותיכם);

  5.3. לצורך תמיכה באתר ו/או שימוש ו/או שיפור השירותים הניתנים לכם באתר ובכל אמצעי אחר;

  5.4. המשתמש מסכים שהסוכן ו/או צדדים שלישיים, יעשו שימוש במידע אודותיו, לשם שליחת דברי פרסומת ודיוור ישיר כמפורט במדיניות זו ובהתאם לסעיפים ‏17-‏18 להלן. שליחת תכנים כאמור עשוייה להתבצע בכל אמצעי תקשורת ובכלל זאת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, כולל הודעות מוקלטות והודעות סמס (SMS), ‏פקס, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים (ואף בסיוע צדדים שלישיים)‏‎ וזאת בכדי לאפשר לסוכן לשפר את את אספקת האתר והשירותים המוצעים בו בצורה יעילה יותר, לשפר את ניהול המכירות, לבצע ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן לשם מטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק, מתן שירותי דיוור ישיר, לרבות על ידי מסירת, גילוי ו/או מכירת המידע לצדדים שלישיים, בישראל בלבד ובכלל זה, מפרסמים, וסוכני ביטוח, בהתאם לכך, המשתמש מסכים בזאת כי צדדים שלישיים כאמור המהווים גופים עצמאיים ונפרדים מהאתר ו/או הסוכן עשויים לפנות אל המשתמש וכי לא תהיה למשתמש כל טענה בקשר להתקשרות עם אותם גופים כלפי הסוכן. כך למשל, משתמש אשר השלים את הליך ההרשמה באתר בנוסף לאימות ההרשמה, מסכים כי גופים פיננסיים (צד שלישי) רשאים לפנות אליו לשם התקשרותו של המשתמש עם הגוף פיננסי אשר פנה אליו.

  5.5. לשם עמידה בדין ו/או בדרישות של רשות ממשלתית או צו משפטי (לרבות דיווחים לרשויות ממשלתיות; עמידה בהוראות  רשויות המס והאכיפה; וכיו"ב);

  5.6. לשם עריכת ביקורות ומתן הוראות למבקרים מורשים;

  5.7. בהתאם לאינטרסים הלגיטימיים שלנו, או של צד שלישי שנחשף למידע האישי שלך, לרבות לשם עמידה בדין החל על הסוכן או צד שלישי מטעמו; לשם התגוננות בהליך משפטי; ניהול סיכונים של הסוכן ופעילותו; להבטיח עמידה במדיניות הסוכן; הגנה על הסוכן כנגד הונאה הפרת סודיות או גניבת זכויות קניין רוחני של הסוכן; קבלת ייעוץ משפטי; לשם אבטחת מידע;

  5.8. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו.

6. ככל שהסוכן יבקש להוסיף שימושים ו/או לאסוף מידע אישי נוסף הוא יבקש את הסכמתו מראש של המשתמש, אולם, ככל שאישור זה לא יינתן, ייתכן והסוכן לא יוכל לספק שירותים לאותו משתמש. 

 Cookies

7. באתר הסוכן נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר.

8. באתר הסוכן נעשה גם שימוש ב- Google Analytics. ראה להלן לינק ל- Google Analytics  בכדי לגלות כיצד Google Analytics אוסף ומשתמש במידע שלך: 

Google Privacy & Terms

9. כמו כן, באתר הסוכן נעשה גם שימוש במשואות (פיקסלים) של פייסבוק .(Facebook Pixel ) לתשומת ליבם של המשתמשים כי: (א) גורמי צד שלישי, כולל פייסבוק, עשויים להשתמש בקובצי Cookie, במשואות אינטרנט ובטכנולוגיות אחסון אחרות כדי לאסוף או לקבל מידע על המשתמשים מהאתר ובמקומות אחרים באינטרנט, ולהשתמש במידע זה כדי לספק שירותי מדידה ולפלח מודעות, (ב) משתמשים יכולים לבחור להימנע מאיסוף המידע והשימוש בו לפילוח מודעות, וכן (ג) לשם מימוש זכותם להימנע מאיסוף המידע ושימוש בו לפילוח מודעות, קיים מנגנון עבור המשתמשים בכתובת הבאה._______________: מידע נוסף ניתן למצוא: Facebook Cookies Policy

שיתוף צדדים שלישיים במידע

10. הסוכן עשוי להעביר מידע אשר יוחזק במאגרי המידע של הסוכן, לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות זו ורק במקרים המפורטים להלן:

   10.1. ככל שזה נדרש לצורך אספקת האתר ו/או מתן השירותים המוצעים בו;

   10.2. לצדדים שלישיים המהווים ספקי שירותים חיצוניים הקשורים בניהולו והפעלתו של האתר או מסייעים לחברה בניהול פעילותה העסקית ו/או ניהול של שירותים מסוימים (ספקי שירותי מחשוב מבוססי ענן; ספקי מערכות טכנולוגיות (IT); ספקי מערכות CRM; ספקי שיווק ומכירות; ספקי שירות עסקיים כגון: יועצי ביטוח, עורכי דין ורואי חשבון; ספקי ניהול שירות לקוחות ושירותים נוספים במיקור חוץ);

   10.3. ככל שהמשתמש/ת נתן/נה את הסכמתו/ה המפורשת;

   10.4. ככל שהסוכן יימכר לצד שלישי ו/או שפעילותה תימכר לצד שלישי;

   10.5. המידע האישי יועבר על ידי הסוכן למיזמים משותפים, /או עסקים המנהלים עסק הקשור לתוכן המוצג באתר, ובכלל זה גופים פיננסיים המציעים שירותים אשר עשויים לעניין את המשתמש, לרבות לצרכי שיווק ופרסום מוצריהם ושירותיהם, והכל בכפוף להסכמתך המפורשת ועל פי דין. המשתמש מסכים כי גופים פיננסיים כאמור יוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים כאמור. המשתמש מאשר בזאת כי הגופים הפיננסיים אליהם הועבר המידע אודות המשתמש, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שהמשתמש מסר באתר  לאותן מטרות שמפורטות במדיניות זו, לרבות קבלת הצעות שונות מאותם הגופים הפיננסיים וכן לשמור את המידע במאגרי המידע שלהם.

   10.6. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש/ת לבין הסוכן שתחייב חשיפת פרטי המשתמש/ת;

   10.7. אם המשתמש/ת יבצע/תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

   10.8. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש/ת או המידע אודותיו/ה לצד שלישי;

   10.9. בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.

11. אתה רשאי להודיע לנו בחוזר לדוא"ל כי אתה מבטל כל הסכמה קודמת שנתת לשימוש במידע האישי שלך, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות ובמקרה זה תחדל הסוכן מלעשות שימוש במידע האישי וממתן השירותים.

12. הסוכן עשויה לספק לינקים לאתרים אחרים ו/או קישורים לאפליקציות אחרות הרי שזה נעשה לטובת נוחיותם של המשתמשים. הסוכן אינו אחראי לתוכן הקיים בלינקים ו/או אפליקציות אלו ו/או למדיניות הפרטיות הקבועה בהם. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אלו.

13. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל שאתם מצויים באחד מאתרי הסוכן במדיות החברתיות השונות (כגון: Google, Facebook, YouTube, Instagram etc.) (להלן: "אתרי מדיות חברתיות"), השימוש ו/או האיסוף של המידע יהא בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המדיה החברתית הרלוונטית, ולא על ידי מדיניות פרטיות ותנאי השימוש של הסוכן. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי מדיה חברתית אלו.

אבטחת מידע; שמירת המידע

14. הסוכן פועל על פי נהלים המקובלים בתעשייה לצורך אבטחת המידע של כל משתמשיה. יחד עם זאת, אין אמצעים אלקטרוניים באינטרנט אשר יכולים לאבטח ב – 100% את המידע השמור בשרתים של הסוכן. לאור האמור הסוכן מיישם כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי שלך. חברה לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיה לא יאבד / ייפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה.

15. הסוכן ישמור את המידע האישי שלך, לשם אספקת האתר בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו (ראה סעיף ‏‏5 לעיל). ייתכן כי המידע האישי שלך יישמר על ידי הסוכן אף לאחר סיום ההתקשרות בינך ובין הסוכן והכול בהתאם וכנדרש על פי הדין החל.

העברת מידע בין מדינות. 

16. ייתכן שהסוכן יעביר את המידע שלך בין מדינות. הנך מסכים להעברת המידע האישי שלך למדינות המצויות מחוץ לגבולות מדינת ישראל. במקרה זה העברת המידע תהא אך ורק בהתאם לדיני הגנת המידע החלים.

דיוור ישיר ופרסומת 

17. הסוכן ו/או צדדים שלישיים עשויים לפנות אליכם ולהציע לכם הטבות ודברי פרסומת ו/או מידע אחר ו/או פנייה באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בסעיף 17 ג' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, ו/או דברי פרסומת כפי שמוגדר בסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982.

18. אתה רשאי להורות לנו להסיר אותך מרשימות הדיוור שלנו וזאת על ידי פנייה אלינו בכתובת דואר אלקטרוני הבאה: [golan@magal-invest.com].

עדכונים  ותיקונים למדיניות

19. המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת, ובאחריותכם להתעדכן בגרסה האחרונה והמחייבת אשר התפרסמה באתר. השימוש המתמשך שלכם באתר, לאחר שינויים באתר כאמור, מהווה בזאת את הסכמתכם לתיקונים האלה למדיניות הפרטיות ואת הסכמתכם להיות מחויבים לתנאים שגובשו במסגרת התיקונים האלה.

קטינים

20. לתשומת הלב, אין השירותים מיועדים למשתמשים מתחת לגיל 18. אנחנו לא אוספים באופן מודע מידע אישי מילדים. ככל שהנכם מתחת לגיל 18, אתם אינכם אמורים להשתמש בשירותים או לספק לנו כל מידע אישי.

פנה אלינו

21. ככל שיש לך שאלות ניתן להעביר לכתובת הבאה: [golan@magal-invest.com].

עודכן לאחרונה ינואר, 2024

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם

מעוניינים לקבל גישה למערכת?

השאירו פרטים ונחזור אליכם!

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם